Liturgie: 5 december 2021

Welkom en mededelingen.

Intochtslied: Gespeeld en gesproken:
Psalm 138:1 U loof ik, Heer, met hart en ziel

Stil gebed.
Votum en groet.

Drempelgebed/ Kyrië gebed

Gespeeld en gesproken:
Psalm 138:4 Als ik, omringd door tegenspoed,

Adventskaarsen.

Samenzang:
Lied 444:1 Nu daagt het in het oosten,
2 De duisternis gaat wijken

Inleiding

Gebed om verlichting met de Heilige Geest.

1e Schriftlezing: Lucas 3 vers 1 t/m 6 NBV

Samenzang:
Lied 439:2 Bereid dan voor zijn voeten

Verkondiging I

Samenzang:
Lied 439:3 Een hart dat wacht in ootmoed

2e Schriftlezing: Filippenzen 1 vers 3 t/m 11 NBV

Verkondiging II

Opwekking 717 Zie link https://youtu.be/-Wt1F29MhTg

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader,

Collecte voor:_____________________

Slotlied: Samenzang:
Lied 834 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! (3 vrs.)

Zegen. Lied 431c (3x amen.)

Gespeeld en gesproken:
Lied 425 Vervuld van uw zegen