Jaarverslag PGVV 2014

Het jaar stond ook in het teken van de genezing van ds. Thon. In het begin van het jaar ging ds. H.W. Thon, dit tot grote opluchting van de gemeente, weer een enkele keer voor in een eredienst. We mochten God loven en danken dat de genezing voorspoedig verliep. En na de zomervakantie kon ds. Thon zijn volledige taken weer op zich nemen. Vanaf deze plaats bid ik God toe, dat ook onze zieke gemeenteleden troost en kracht mogen ervaren om hun ziekte te kunnen dragen.

Het is de preekvoorzienster gelukt om alle diensten te voorzien van een vervanger. Ook de  personen die het rooster vullen met organisten hebben heel wat inspanning moeten verrichten om dit weer in orde te krijgen, namens de kerkenraad en gemeente hartelijk dank hiervoor.

Ook is er in het afgelopen jaar veel werk verricht in de gemeente. Het CVK heeft ook in het afgelopen jaar de financiën beheerd en het is het CVK toch gelukt, in deze economisch moeilijke tijd, alles draaiende te houden.

Helaas hebben we het afgelopen jaar geen kaartjes voor Removos mogen inpakken. Voor de kas was dat een aderlating. Wel zijn er weer kniepertjes gebakken en verkocht. Het wordt elk jaar moeilijker om de begroting sluitend te krijgen.

Vanuit hier ook een woord van dank voor de ledenadministratie, achter de schermen is hiervoor veel werk verricht.

Er heeft ook een wisseling plaatsgevonden wat betreft het koster-schap. De familie Barelds heeft gemeend, om na 13 jaar, het stokje door te geven aan een opvolger. Dit was voor het college geen gemakkelijke taak. Er werd zelfs nog een extra gemeenteavond belegd om dit probleem te tackelen. Tot grote opluchting van het college heeft de familie Veldman zich bereid verklaard het stokje over te nemen van de familie Barelds.

We willen de familie Barelds bedanken voor het vele werk dat zij voor de gemeente hebben gedaan.

De Kerkenraad is vaak de spin in het web; hier worden de werk-zaamheden/taken besproken, gecoördineerd en uitgevoerd. De ambtsdragers die ook vaak moeilijke dingen tegenkomen en dan toch een gedegen besluit moeten nemen, stoppen vaak veel tijd in hun bezigheden.

In diverse colleges heeft een wisseling van de wacht plaatsge-vonden. Ik wil vanaf deze plaats de scheidende ambtsdragers nog hartelijk bedanken voor het vele werk dat ze voor de gemeente hebben gedaan. En hun vervangers wens ik toe dat ze snel ingewerkt raken in het kerkenwerk en ik wens ze een goede tijd in de kerkenraad, met Gods zegen.

Het pastoraat organiseerde weer de ontmoetingsavonden. De ambtsgroep doet veel aan huisbezoek. Hierbij ondersteund door de wijkbezoekers; bezoekers en de vrouwendienst. Zonder deze hulp zou het bezoek in de wijk helemaal in de knel komen.

Het Diaconaat, met als onderdelen: evangelisatie en missionair werk; zending en werelddiaconaat heeft ook in de afgelopen jaar weer aan diverse acties geld gedoneerd. Het thema van het 40-dagen-project was: Zoek de stilte, ontdek wat je beweegt. Ook werden er weer fruitbakjes uitgedeeld aan de bewoners van de Paasbergen.

Langdurige zieken en ouderen in de gemeente kregen een plantje als kerstgroet.

 De ambtsgroep eredienst heeft weer diverse bijzondere diensten georganiseerd, zoals de tentdienst en de startdienst. Ook worden we elke zondag bij de dienst verwelkomd door de ontvangst-commissie, dit wordt ook altijd zeer op prijs gesteld.

Vorming en toerusting heeft het afgelopen jaar een avond georgani-seerd voor de midden-generatie. Samen met het diaconaat is er ook in het afgelopen jaar weer een maaltijd bereid in het kader van de 40-dagen-tijd.

De jeugdraad had ook dit jaar de organisatie van de jeugdclubs en de jeugddiensten. Als gemeente mogen we dankbaar zijn dat we de jeugd er nog bij kunnen betrekken.

De Kindernevendienst en de Zondagsschool hadden ook weer allerlei activiteiten, o.a: schoenendoosactie, palmpaasstokjes maken en natuurlijk het organiseren van het kinderkerstfeest.

Het koor “Samen op Weg” en Fanfarekorps “SDG-Juliana” hebben ook dit jaar tijdens diverse diensten hun medewerking verleend.

Wat niet onvermeld mag blijven is het liturgisch bloemschikken. Het is geweldig hoe men elke keer weer zo’n mooie schikking op de tafel zet en daarbij altijd een prachtige uitleg.

Iedereen heeft een taak en elk radertje is nodig om het geheel draaiende te houden, zo ook onze organisten die de diensten altijd op een voortreffelijke wijze muzikaal begeleiden.

De ontmoetingsmiddagen waren ook weer een succes en het jaar werd door de commissie traditioneel afgesloten met een kerstviering en met aansluitend een maaltijd.

En er gebeurt meer in de gemeente: er is een Maria-groep, een  gespreksgroep voor jong volwassenen samen met de Protestantse Gemeente uit Nieuw Weerdinge, tal van gemeenteleden zetten zich op allerlei manieren in om mee te helpen aan de opbouw van de gemeente.

Zo draagt iedereen zijn of haar steentje bij, te denken valt aan onze  kosters die altijd weer paraat staan, de oppasdienst en niet te vergeten onze schoonmaakploegen die er een hobby van maken om alles elke keer weer spic en span achter te laten.

Ook de redactieleden van het kerkblad doen elke maand weer hun best om het kerkblad op tijd te laten verschijnen. Niet te vergeten de bezorgers die steeds weer op tijd het blad bij de gemeenteleden bezorgden.

En de beheerders van de website www.pgvv.nl hebben de website vernieuwd en het ziet er keurig en overzichtelijk uit.

De Commissie Beeld en Geluid is druk doende geweest om ook van de Bethelkerk uitzendingen te verzorgen. Tot ieders tevredenheid is dit nu dan ook een feit.

Afgelopen jaar kreeg de gemeente een visitatiebezoek. Dit gebeurt eens in de vier jaar.  De visitatoren waren tevreden over het wel en wee van onze gemeente, ik citeer hun eindconclusie:

Kort samengevat: warme hechte gemeenschap – betrokkenheid – saamhorigheid – ruimte voor een ander- fijne gewone gemeente.

Bij het beantwoorden van de vraag, wat is minder goed, werden ook zorgen geuit: de middengroep haakt af en daardoor wordt de jeugd en met name de tieners, moeilijk bereikt–de vergrijzing –financiële positie - we zijn bang voor verandering.

Onze gemeente had op 31 december 2014, 433 leden.

Zo zijn we een levendige en actieve gemeente. Maar dit alles is niet mogelijk zonder de onophoudelijke steun en zegen van onze Here Jezus Christus.

Albert de Vries

Scriba.