Samenwerking Buurgemeenten

Op 6 mei j.l. vergaderde de Werkgroep Samenwerking, Protestantse gemeentes Valthe/Valthermond, Nieuw Weerdinge/Roswinkel, Ter Apel en de Exloërmond onder leiding van Jenneke Span in de Herberg te Tweede Exloërmond, waar onze classispredikant Ds. J. Hommes het eerste gedeelte van de vergadering bijwoonde.

 

Na een kort voorstelrondje krijgt Ds. Hommes het woord. Hij vertelt kort iets over de nieuwe classis en zijn positie. In het gesprek stelt hij graag vragen. Veel gemeentes ervaren ontwikkelingen zoals de vergrijzing etc. Vaak wil een lokale gemeente zichtbaar blijven en zo de dorpen leefbaar houden. Ds. Hommes is geïnteresseerd hoe de gemeentes omgaan met alle uitdagingen. PKN gemeentes zijn autonoom, de classis schrijft niet voor. Het breed moderamen luistert naar de ontwikkelingen in de diverse regio's. Gemeentes zijn soms beducht om meer te gaan samenwerken, maar er zijn verschillende wegen en er is niet perse een fusie nodig. Koudwatervrees is niet nodig. Het moderamen kan mogelijk helpen door informatie te geven, overleg vlot te trekken, wegen te helpen zoeken en de zaken in een breder perspectief te zien.  Aldus de toelichting van Ds. J. Hommes.

Samenwerking

Desgevraagd schets Jan Ketelaar hoe het overleg is begonnen met de nota Kerk 2025 in de hand. Inmiddels zijn er afspraken tussen PGVV en PG NWR om veel diensten gezamenlijk te doen. Belangrijke motieven zijn de vergrijzing, de bemensing van de ambten en commissies en het jeugdwerk. De kerkenraden en de beide gemeentes zijn in het algemeen positief. De gezamenlijke diensten helpen de gemeentes en de gemeenteleden om elkaar beter te leren kennen. Mw. Span is gevraagd om een en ander te begeleiden. Er wordt gesproken over een mogelijk samengaan per januari 2021.

De anderen vullen aan. In de PG Exloërmond en Ter Apel is er nog geen besluit in de kerkenraad of in de gemeente over een verdere samenwerking. In Tweede Exloërmond zijn er al drie gezamenlijke diensten met de BG (feb, nov en Hemelvaart) en sinds twee jaar ook twee maanden gezamenlijke zomerdiensten. Veel gemeenteleden waarderen die lokale samenwerking, anderen zien ook de samenwerking met de andere PG's; er is diversiteit.

Belangrijk is ook de regionale samenwerking met enkele PG en BG in Leerhuis en jeugdwerk. We spreken nog over kortgezegd het verschil in 'tempo'. Dat is lastig zeker voor de gemeentes die verder willen. Ds. Hommes merkt op dat er vaak een verschil zal zijn; probeer het te accepteren en elkaar wel te blijven zien of vast te houden.

 

Een levende gemeente voor alle leeftijden

Een belangrijk doel is om het geloof aanwezig en de Godslamp brandende te houden in de dorpen. Waarschijnlijk kan er niet in ieder dorp iedere week een viering zijn. Wel is het waardevol erediensten te houden. We bespreken de rol van de predikant in de gemeentes. De gemeente bepaalt zelf haar beleid en toekomst, een Ds. kan als lid van de kerkenraad wel een belangrijke rol spelen in het tot stand komen en faciliteren. Ds. Hommes merkt op dat dergelijke processen tijd kosten. Luister naar elkaar en naar de gemeente, betrek de gemeente goed en onderstreep waarom er verandering nodig is. We bespreken het waarom, waarom willen we PG's behouden in de dorpen. Een gemeenschap die het verschil mag maken. Een plek waar het geloof gehoord wordt, een levende gemeente voor alle leeftijden. We hebben ook een rol in het uitdragen ervan. Zoals bijv. is gebeurd in het Youth Alpha. Praktisch gezien zijn bemensing menskracht belangrijk en niet alleen de financiën. Blijf de mensen mobiliseren en wees er zuinig op. Koppel de bestuurskracht van de PG's. Belangrijk is ook om verwachtingen wederzijds goed uit te spreken. Mw. Span geeft nog een toelichting op de pioniersplekken. Bij het luisteren naar en informeren van de gemeentes is herhaling belangrijk. In PGVV is het gesprek over de noodzaak tot verandering al jaren bezig. Desgevraagd geeft Ds. Hommes aan dat hij of het breed moderamen bij gelegenheid een keer te gast kan zijn in de gemeentes om over vernieuwing te spreken. Dan wordt de boodschap wellicht nog duidelijker. Ds. Hommes verlaat de vergadering.

 

Lopende zaken

Voorts worden ‘lopende’ onderwerpen besproken. O.a. de stand van zaken in de PG Ter Apel en de Exloërmond i.v.m. de samenwerking. In beide gemeentes zijn hierover nog geen beslissingen genomen. Gezamenlijke diensten zoals de tentdienst in Valthe 2019  en 2020, en Hemelvaart 2020,  viering kinderkerstfeest in Ter Apel en Gemeentegroeigroepen.

 

Kennismaking en overeenkomsten

In het tijdplan hebben we opgeschreven om elkaar, dit betreft alle mensen die zich betrokken voelen bij één van de vier beoogde PG’s die mogelijk naar de toekomst toe met elkaar nauwer samenwerken, om elkaar in 2019 beter te leren kennen. Er zijn diverse ontmoetingen geweest van ambtsdragers van onze vier gemeentes. Jan Ketelaar die was uitgenodigd  heeft namens de PGVV op 22 mei voor de leden van de PGNWR in Nieuw Weerdinge nader kennis laten maken met de PGVV. Dit ondersteund door dia,s. De conclusie die kan worden getrokken is, dat er veel overeenkomsten zijn bij het reilen en zeilen   van beide gemeentes. Veel is herkenbaar.

Op 27 mei vergaderden de  CVK’s van  Valthe-Valthermond -Nieuw Weerdige  Roswinkel in De Hoeksteen in Valthermond.

 

Praktische zaken en besluiten

Na de opening werden er n.a.v. het verslag van 25 februari j.l. een aantal praktische zaken besproken en zijn er besluiten genomen. Afgesproken is dat alle gezamenlijke zondagse kerkdiensten dit jaar om 10.00 uur beginnen. Er zal een flyer worden gemaakt waarop de staat vermeld waar op welke datum de dienst wordt gehouden. Dat er in Valthermond  2 collectes zijn en in Nieuw Weerdinge en Roswinkel 3 collectes. De dienst van Valthermond is live te volgen en terug te zien via www.pgvv.nl. De dienst van Nieuw Weerdinge en Roswinkel is terug te luisteren via een USB-stick (op aanvraag).

Als de dienst in Nieuw Weerdinge of Roswinkel wordt gehouden zijn er geen afkondigingen zoals deze wel worden voorgelezen door de ouderling in Valthermond. De afkondigingen worden middels een nieuwsbrief bekend gemaakt. Deze nieuwsbrief wordt vóór de dienst uitgereikt.

 

De Tentdienst wordt gezamenlijk voorbereidt en loopt. Mogelijk dat de samenwerking van de buurgemeenten ook aansluiten, niet in de voorbereiding maar als bezoekers. De Startzondag wordt door een commissie bestaande uit  mensen van beide gemeentes voorbereid. Besloten wordt dat er een tijdspad en plan van aanpak voor samenwerking zal komen. Het uitgangspunt is om ingaande 1 januari 2021 volledig samen te werken.Voorgesteld en besloten wordt om daarbij de hulp van een externe deskundige in te huren. Eén van de prioriteiten van de samenwerking is aandacht voor de jeugd. Geld om deze prioriteit te verwezenlijken mag geen belemmering zijn.

 

Ontmoeting diaconieën

Op 29 mei j.l. ontmoeten de diaconieën van de PGVV, PGNWR en PGTA elkaar in Nieuw- Weerdinge. Na de opening vindt een voorstelrondje plaats. De diaconieën van de PGVV en PGNWR hebben de intentie om in 2021 in gezamenlijkheid de taken die moeten worden uitgevoerd, uit te voeren. Voor 2020 zijn er afspraken gemaakt over allerlei praktische zaken. Denk aan collecte rooster, invulling diensten etc. Voor dit jaar kijken we als diaconieën wat we nu al gezamenlijk kunnen doen. Afgesproken wordt dat de diaken die ingeroosterd staat  van beide PG’s  tijdens alle gezamenlijke diensten in de dienst aanwezig zal zijn.  In beide gemeentes werden een aantal verschillen benoemd. In Nieuw-Weerdinge- Roswinkel zijn er drie  collectes. In Valthermond collecteren wij met één  diaken en één  gemeente lid. In Nieuw -Weerdinge -Roswinkel  tijdens de dienst door één diaken en bij de uitgang door twee personen. Het Heiligavondmaal wordt in  Nieuw-Weerdinge-Roswinkel gevierd met drie diakenen. In Valthe/Valthermond wordt het Heilig avondmaal gevierd in het bijzijn van twee diakenen en twee ouderlingen. In Ter-Apel wordt het Heilig avondmaal gevierd met twee diakenen en twee kerkrentmeesters . In Nieuw-Weerdinge vindt dit plaats aan lange tafels  en in Roswinkel blijft men in de banken zitten. Voorts worden er allerlei acties uitgewisseld waar de diaconieën  mee bezig zijn en waar en aan welk doel het geld wordt gegeven.

 

Tot slot

We zijn er allemaal over eens dat het steeds moeilijker  wordt om alle functies binnen de kerk vervuld te krijgen. Het vinden van vrijwilligers wordt ook moeilijker. We zien allen de noodzaak ervan in dat het belangrijk is dat we gaan samen werken  en we staan er met elkaar positief in.

 

Jan ketelaar